weixin_43907392
weixin_43907392
采纳率66.7%
2018-12-26 20:12 阅读 1.0k

找出年龄最大的人,并输出,修改以下程序

#include

#define N 4
static struct man
{ char name[20];
int age;
} person[N]={"li",18,"wang",19,"zhang",20,"sun",22};
main()
{ struct man *q,*p;

int i,m=0;
p=person[0];

for (i=0;i { if (m>p->age)
q=p++;

m=p->age;

}
printf("%s,%d",(*q).name,(*q).age);
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2018-12-26 16:56
  #include "stdio.h"
  
  #define N 4
  static struct man
  {
    char name[20];
    int age;
  } person[N] = { "li", 18, "wang", 19, "zhang", 20, "sun", 22 };
  int main()
  {
    struct man *q, *p;
  
    int i, m = 0;
    p = q= &person[0];
  
    for (i = 0; i < N; i++){ 
      if (m<p->age)
      {
        m = p->age;
        q = p;
      }
      p++;
    }
    printf("%s,%d", (*q).name, (*q).age);
  }
  
  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐