qq_41938244
qq_41938244
2019-01-02 22:59

求帮助!C语言 图 邻接表文件怎么读取

 • c语言

结构体是这个:
#define MAXSIZE 11
typedef struct node
{
int dizhi;
int weiquan;
struct node *next;
}NODE,NN[MAXSIZE];
typedef struct
{
int NO;
char name[50];
char xingxi[500];
NODE *head;
}JieDian;
typedef struct
{
JieDian jiedian[MAXSIZE];
int ding;
int bian;
}TU;

TU duqu()      //文件读取
{
  TU *g;
  g=(TU *)malloc(sizeof(TU));
  g->bian=0;
  g->ding=0;
  JieDian *p;
  node *q,*t;
  FILE *fp;
  fp=fopen("tu.txt","rt");
  if(fp==NULL)
    printf("没能成功打开文件!(文件不存在)\n");
  else
  {
    while(!feof(fp)) 
    {
      q=(node *)malloc(sizeof(node));
      p=(JieDian *)malloc(sizeof(JieDian));
      fscanf(fp,"%d %s:%s",&p->NO,p->name,p->xingxi);
      t=q=g->jiedian[g->ding].head;
      g->ding++;
      do
      {
        fscanf(fp,"->%d(%dkm) ",&q->dizhi,&q->weiquan);
        t=q;
        q=q->next;
        g->bian++;
      }while(q!=NULL);
      t->next=NULL;      
    }

  }
  printf("\t\t文件中已有%d个顶点,%d条边\n",g->ding,g->bian);
  return (*g);
  fclose(fp);
}

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

0条回答