qq_43473753
Yes ,I can !
采纳率85.7%
2019-01-04 17:51 阅读 2.4k

输入一个整数,输出该所有整数的素数因子。大佬看看逻辑错哪了??

#include "pch.h"
#include
using namespace std;
int main()
{
int a, m, i = 2, j;
cout << "请输入一个整数" << endl;
cin >> a;
while(i<a)
{
for (j = 2; j <= a; j++)
{
if ((a%j == 0) || (a%j == 1))
{
cout << j << " ";
break;
}
}
if (a != j)
a = a / j;
else
break;
}
return 0;
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  weixin_41461277 _ZGq 2019-01-04 18:01

  提示:
  1. m根本没有作用。
  2. i的作用是什么?把i<a改成0<a。

  根本问题:把if ((a%j == 0) || (a%j == 1))中的|| (a%j == 1)去掉。
  代码如下:
  #include "pch.h"
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
  int a, j;
  cout << "请输入一个整数" << endl;
  cin >> a;
  while(0<a)
  {
  for (j = 2; j <= a; j++)
  {
  if (a%j == 0)
  {
  cout << j << " ";
  break;
  }
  }
  if (a != j)
  a = a / j;
  else
  break;
  }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐