qq_44410418
manju99
2019-01-05 13:19
采纳率: 60%
浏览 1.2k

用c语言处理非数字字符的方法

如何判断输入的是不是数字?不是数字就输出异常提示并终止,数字可以是多位数,并且同时输入多个数字

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  while (true)
  {
  char ch = getchar();
  if (ch < '0' || ch > '9') break;
  }

  点赞 评论
 • gongkexiaosheng
  gongkexiaosheng 2019-03-02 23:02

  int tmp = 0;
  int len = sscanf(str,"%d", &tmp);
  if(len != 1){
  printf(“not a number”);
  }

  点赞 评论

相关推荐