zhanghuanian
T小白
采纳率0%
2019-01-08 14:54 阅读 765

BootStrap 实现分列式下拉按钮大小不一样怎么办??????

图片说明

效果如图 代码如下 :

 <div class=" btn-group" role="group">
    <button type="button" class="btn btn-info  btn-lg" >分裂式菜单</button>
    <button type="button" class="btn btn-info dropdown-toggle btn-lg" data-toggle="dropdown"><!--data-toggle="dropdown"引号里面不要有空格-->
      <span class="caret"></span>
    </button>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
      <li><a href="#">一</a></li>
      <li><a href="#">二</a></li>
      <li><a href="#">三</a></li>
      <li><a href="#">四</a></li>
      <li class="divider" role="presentation"></li>
      <li><a href="#">1</a></li>
      <li><a href="#">2</a></li>
      <li><a href="#">3</a></li>
      <li><a href="#">4</a></li>
    </ul>
  </div>

各位大佬,我代码哪里有问题???两个button的大小我都设置了啊

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答 默认 最新

 • apbbbbb 旋转的钢笔 2019-01-08 16:10

  你代码没有问题,应该是css样式冲突造成的

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_22532493 小雨滴! 2019-01-08 16:44

  Bootstrap版本多少,还有这个代码的确没问题,要么是版本问题3x和4x不一样,要么就是你还写了其他的css代码

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_37137387 Dr.&Amiya 2020-09-27 10:56

  jsp或者html页面里面的html标签前加<!DOCTYPE html>

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐