raorq 2008-06-18 13:59
浏览 189
已采纳

java 各个常规类型的占用的内存空间

java 各个常规类型的占用的内存空间?如题。

 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • iteye_17163 2008-06-18 14:32
  关注

  汗,写错了..重新发一遍吧.

  长度的单位为[color=red]byte[/color].

  byte(字节型)
  长度:1,
  范围:-128~127
  short(短整型)
  长度: 2,
  范围: -32768~32767
  int(整型)
  长度:4,
  范围: -2147483648~2147483647
  long(长整型)
  长度: 8 ,
  范围: -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807
  float(浮点型)
  长度: 4 ,
  范围: -3.4E38~3.4E38
  double(双精度型)
  长度: 8,
  范围: -1.7E308~1.7E308
  char(字符型)
  长度: 2 ,
  范围: 从字符型对应的整型数来划分,其表示范围是0~65535
  boolean(布尔型)
  长度: 1 ,
  范围:true或false

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • iteye_17163 2008-06-18 14:23
  关注

  长度的单位为bit.

  类型名称 |长度 | 大小

  ------------- -+----+-----------------------------------------
  byte(字节型) | 1 | -128~127

  short(短整型) | 2 |-32768~32767

  int(整型) | 4 | -2147483648~2147483647

  long(长整型) | 8 | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 |
  float(浮点型) | 4 | -3.4E38~3.4E38
  double(双精度型)| 8 | -1.7E308~1.7E308
  char(字符型) | 2 | 从字符型对应的整型数来划分,其表示范围是0~65535
  boolean(布尔型) | 1 | true或false

  评论
 • iteye_17163 2008-06-18 14:24
  关注

  汗...排版排得好好的.
  怎么一打出来成这样了..
  楼主费点神,慢慢看吧.看不清楚我再打一份.

  评论
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 如何通过求后验分布求得样本中属于两种物种其中一种的概率?
 • ¥15 q从常量变成sin函数,怎么改写python代码?
 • ¥15 图论编程问题,有可以指导的吗
 • ¥15 DEA的CCR模型画图
 • ¥15 请假各位一个关于安卓车机的问题
 • ¥15 光谱仪怎么看这样的透射谱
 • ¥15 pyqt5 如何实现输入框输入关键词,下拉框显示模糊查询返回的结果?
 • ¥20 fluent模拟,可以燃烧和相变同时模拟吗?
 • ¥50 海康摄像头,C#如何识别车牌号码和抓取JPG
 • ¥15 yolov5 pt转engine的问题