JavaScript && JSON 问题

小弟是小鸟。
想问一个简单的问题。
我定义了一个对象数组,请问如何读取值
[code="javascript"]
//定义对象
var obj1 = {player:[{"name":"kobe"},{"sex":"man"},{"number":"8"},{"marry":"true"}]};
var obj2 = {player:[{"name":"jordan"},{"sex":"man"},{"number":"23"},{"marry":"true"}]};
var obj3 = {player:[{"name":"james"},{"sex":"man"},{"number":"23"},{"marry":"false"}]};
//定义数组
var arr = new Array(obj1,obj2,obj3);

//读取值
[color=red]alert(arr[0].name);[/color]
[/code]

是不是红色的那句写错了,读的值一直都是 undifined

请问要如何读出来呢?

1个回答

取的方式不对, 改成这样:
[code="java"]<br> var obj1 = {player:[{&quot;name&quot;:&quot;kobe&quot;},{&quot;sex&quot;:&quot;man&quot;},{&quot;number&quot;:&quot;8&quot;},{&quot;marry&quot;:&quot;true&quot;}]};<br> var obj2 = {player:[{&quot;name&quot;:&quot;jordan&quot;},{&quot;sex&quot;:&quot;man&quot;},{&quot;number&quot;:&quot;23&quot;},{&quot;marry&quot;:&quot;true&quot;}]};<br> var obj3 = {player:[{&quot;name&quot;:&quot;james&quot;},{&quot;sex&quot;:&quot;man&quot;},{&quot;number&quot;:&quot;23&quot;},{&quot;marry&quot;:&quot;false&quot;}]};</p> <p>var arr = new Array(obj1,obj2,obj3);</p> <p>alert(arr[0].player[0].name);</p> <p>
[/code]

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问