Howareyou73
Howareyou73
2009-12-07 15:19
浏览 212

请教大家一个js的奇怪问题

~function(){
alert("a");
}();
$(function(){
alert("b");
})
运算的结果是先弹出a在弹出b.有谁知道~function(){}()这个函数有什么作用。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • chanball
  chanball 2009-12-11 15:29
  已采纳

  就是里面的function会被执行,而最后的括号就就是里面function的参数列表,如:
  [code="js"]
  ~function(str){
  alert(str);
  }("who am i")
  [/code]
  会打出who am i

  点赞 评论
 • xinye_bao
  xinye_bao 2009-12-08 10:09

  不能执行!

  点赞 评论

相关推荐