TANKTHT
2009-12-11 00:05
浏览 1.1k
已采纳

JavaScript如何遍历键值对数组?

var arrayObj = new Array(); function testMap(){ arrayObj["000"] = "hahaha1"; arrayObj["111"] = "hahaha2"; arrayObj["222"] = "hahaha3"; alert(arrayObj["000"] + ':'+arrayObj["111"]+":"+arrayObj["222"]+":"+ arrayObj.length); }

如何遍历arrayObj[key] = value;形式赋值的对象数组?
arrayObj.length 的值总是不正确?为什么?

arrayObj ?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • rednaxelafx 2009-12-11 01:46
  最佳回答

  用for...in来遍历key,用[]获取value就是
  [code="js"]> a = []
  []

  a[1] = 3
  3
  a.length
  2
  a['0'] = 4
  4
  a
  [4,3]
  a['00'] = 5
  5
  a
  [4,3]
  for (var k in a) print(k, a[k])
  0 4
  1 3
  00 5[/code]

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题