wag2765
2010-08-05 19:02 阅读 210
已采纳

静态方法为什么不用修改引用类型变量

 private static void _2010_8_5_b() {
    String str = "abc";//new String("456");
    _2010_8_5_test(str);
    System.out.println(str);

  }

  private static void _2010_8_5_test(String str) {
    System.out.println("before:"+str);
    str = "123";
    System.out.println("after:"+str);
  }

  public static void main(String[] args) {
    // instance._2010_8_5();
    _2010_8_5_b();
  }

想通过方法_2010_8_5_test修改方法_2010_8_5_b() 中变量,但跳出方法_2010_8_5_b() 后,变量str值未变化,这是静态方法的特性吗?那应该怎样才能在静态方法中修改引用类型的变量。谢谢!

 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  CaiHuajiang CaiHuajiang 2010-08-05 19:29

  [code="java"]private static str;

  private static void _2010_8_5_b() {
    str = "abc";//new String("456");
    _2010_8_5_test(str);
    System.out.println(str);
  
  }
  
  private static void _2010_8_5_test(String str) {
    System.out.println("before:"+str);
    str = "123";
    System.out.println("after:"+str);
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    // instance._2010_8_5();
    _2010_8_5_b();
  }[/code]
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • CaiHuajiang CaiHuajiang 2010-08-05 19:30

  [code="java"]
  private static String str;

  private static void _2010_8_5_b() {
    this.str = "abc";//new String("456");
    _2010_8_5_test(str);
    System.out.println(str);
  
  }
  
  private static void _2010_8_5_test(String str) {
    System.out.println("before:"+str);
    this.str = "123";
    System.out.println("after:"+str);
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    // instance._2010_8_5();
    _2010_8_5_b();
  }[/code]
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐