iteye_13317
2010-08-26 15:44
浏览 242

jquery.tabs中的代码问题

源码中有一段$.data(this, name, new $[namespace]name);
不太明白new $[namespace]name这个new出来的是什么对象
以及$[namespace][name]这个又代表什么
希望有人能解答

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • kjah_1 2010-08-27 09:35
  已采纳

  比如:
  var namespace="myns";
  var name="class1";

  new $[namespace]name
  相当于:
  new $.myns.class1(this, options);

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • kjah_1 2010-08-31 11:09

  js本身就有

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题