weixin_42423440
2011-03-14 16:10 阅读 220
已采纳

请帮写个hibernate带外键的hql语句

我有4个表,各对应着主外键关系,请看映射文件:

我想做这样的sql查询:select * from hr_branch_info where hbi_n_prior=? and hbi_v_name=?

请把它转写成HQL语句,我刚接触hibernate不大会。如能给解释一下就更好了。

 

<hibernate-mapping>
  <class name="com.pojo.HrBranchInfo" table="hr_branch_info" schema="public">
    <id name="hbiNId" type="java.lang.Integer">
      <column name="hbi_n_id" />
      <generator class="sequence" />
    </id>
    <many-to-one name="hrEmpBase" class="com.pojo.HrEmpBase" fetch="select">
      <column name="hbi_n_operator" not-null="false"/>
    </many-to-one>
    <many-to-one name="hrBranchInfo" class="com.pojo.HrBranchInfo" fetch="select">
      <column name="hbi_n_prior" not-null="false" />
    </many-to-one>
    <property name="hbiVName" type="java.lang.String">
      <column name="hbi_v_name" length="40" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hbiCState" type="java.lang.String">
      <column name="hbi_c_state" length="1" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hbiVDesc" type="java.lang.String">
      <column name="hbi_v_desc" length="200" />
    </property>
    <property name="hbiCTime" type="java.lang.String">
      <column name="hbi_c_time" length="14" />
    </property>
    <property name="hbiNSortindex" type="java.lang.String">
      <column name="hbi_n_sortindex" length="10" />
    </property>
    <property name="hbiVTemp1" type="java.lang.String">
      <column name="hbi_v_temp1" length="100" />
    </property>
    <property name="hbiVTemp2" type="java.lang.String">
      <column name="hbi_v_temp2" length="100" />
    </property>
    <property name="hbiVTemp3" type="java.lang.String">
      <column name="hbi_v_temp3" length="100" />
    </property>
    <set name="hrRelationBranduties" inverse="true">
      <key>
        <column name="hbi_n_id" not-null="true" />
      </key>
      <one-to-many class="com.pojo.HrRelationBranduty" />
    </set>
    <set name="hrBranchInfos" inverse="true">
      <key>
        <column name="hbi_n_prior" not-null="true" />
      </key>
      <one-to-many class="com.pojo.HrBranchInfo" />
    </set>
  </class>
</hibernate-mapping>

 

<hibernate-mapping>
  <class name="com.pojo.HrRelationBranduty" table="hr_relation_branduty" schema="public">
    <id name="hrbNId" type="java.lang.Integer">
      <column name="hrb_n_id" />
      <generator class="sequence" />
    </id>
    <many-to-one name="hrDutyInfo" class="com.pojo.HrDutyInfo" fetch="select">
      <column name="hdi_n_id" not-null="true" />
    </many-to-one>
    <many-to-one name="hrBranchInfo" class="com.pojo.HrBranchInfo" fetch="select">
      <column name="hbi_n_id" not-null="true" />
    </many-to-one>
    <property name="hrbCState" type="java.lang.String">
      <column name="hrb_c_state" length="1" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hrbVTemp1" type="java.lang.String">
      <column name="hrb_v_temp1" length="100" />
    </property>
    <property name="hrbVTemp2" type="java.lang.String">
      <column name="hrb_v_temp2" length="100" />
    </property>
    <property name="hrbVTemp3" type="java.lang.String">
      <column name="hrb_v_temp3" length="100" />
    </property>
  </class>
</hibernate-mapping>

 

 

<hibernate-mapping>
  <class name="com.pojo.HrEmpBase" table="hr_emp_base" schema="public">
    <id name="hebNId" type="java.lang.Integer">
      <column name="heb_n_id" />
      <generator class="sequence" />
    </id>
    <many-to-one name="hrDutyInfo" class="com.pojo.HrDutyInfo" fetch="select">
      <column name="hdi_n_id" not-null="true" />
    </many-to-one>
    <property name="hebVName" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_name" length="40" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hebVUsedname" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_usedname" length="40" />
    </property>
    <property name="hebVEngname" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_engname" length="40" />
    </property>
    <property name="hebCSex" type="java.lang.String">
      <column name="heb_c_sex" length="1" />
    </property>
    <property name="hebCBir" type="java.lang.String">
      <column name="heb_c_bir" length="8" />
    </property>
    <property name="hebCMobile" type="java.lang.String">
      <column name="heb_c_mobile" length="20" />
    </property>
    <property name="hebCHometel" type="java.lang.String">
      <column name="heb_c_hometel" length="20" />
    </property>
    <property name="hebVAddr" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_addr" length="200" />
    </property>
    <property name="hebVEmail" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_email" length="40" />
    </property>
    <property name="hbiNId" type="java.lang.Integer">
      <column name="hbi_n_id" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hebCIndate" type="java.lang.String">
      <column name="heb_c_indate" length="14" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hebCInstatus" type="java.lang.String">
      <column name="heb_c_instatus" length="1" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hebCType" type="java.lang.String">
      <column name="heb_c_type" length="1" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hebVPhoto" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_photo" length="60" />
    </property>
    <property name="hebCPass" type="java.lang.String">
      <column name="heb_c_pass" length="20" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hebVSupperson" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_supperson" length="40" />
    </property>
    <property name="hebVTemp1" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_temp1" length="100" />
    </property>
    <property name="hebVTemp2" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_temp2" length="100" />
    </property>
    <property name="hebVTemp3" type="java.lang.String">
      <column name="heb_v_temp3" length="100" />
    </property>
    <set name="hrBranchInfos" inverse="true">
      <key>
        <column name="hbi_n_operator" />
      </key>
      <one-to-many class="com.pojo.HrBranchInfo" />
    </set>
  </class>
</hibernate-mapping>

 

 

<hibernate-mapping>
  <class name="com.pojo.HrDutyInfo" table="hr_duty_info" schema="public">
    <id name="hdiNId" type="java.lang.Integer">
      <column name="hdi_n_id" />
      <generator class="sequence" />
    </id>
    <property name="hdiVName" type="java.lang.String">
      <column name="hdi_v_name" length="40" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hdiCState" type="java.lang.String">
      <column name="hdi_c_state" length="1" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hdiNSortindex" type="java.lang.Integer">
      <column name="hdi_n_sortindex" not-null="true" />
    </property>
    <property name="hdiVTemp1" type="java.lang.String">
      <column name="hdi_v_temp1" length="100" />
    </property>
    <property name="hdiVTemp2" type="java.lang.String">
      <column name="hdi_v_temp2" length="100" />
    </property>
    <property name="hdiVTemp3" type="java.lang.String">
      <column name="hdi_v_temp3" length="100" />
    </property>
    <set name="hrEmpBases" inverse="true">
      <key>
        <column name="hdi_n_id" not-null="true" />
      </key>
      <one-to-many class="com.pojo.HrEmpBase" />
    </set>
    <set name="hrRelationBranduties" inverse="true">
      <key>
        <column name="hdi_n_id" not-null="true" />
      </key>
      <one-to-many class="com.pojo.HrRelationBranduty" />
    </set>
  </class>
</hibernate-mapping>

非常感谢!

 

 

 

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  redstarofsleep redstarofsleep 2011-03-14 16:27

  from HrBranchInfo where hrBranchInfo.hbiNId=? and hbiVName=?

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐