Jason2zi
Jason2zi
采纳率100%
2021-01-12 18:30 阅读 310

[Python]tkinter怎么切换到新打开的窗口

import tkinter
def a():
  tk=tkinter
  root = tk.Tk()
  tk.Button(root, text="open a new window", command=b).pack()
  root.mainloop()
def b():
  tk = tkinter
  root = tk.Tk()
  root.mainloop()
a()

 点击按钮后弹出新窗口,但选择的仍旧是之前的窗口(蓝边),怎么在打开窗口的同时选择新窗口,并且保留旧窗口。

 求求大神解答!谢谢了!!

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

4条回答 默认 最新

 • 已采纳
  ayiya_Oese ayiya_Oese 2021-01-12 21:02
  root.focus_force()

  加上这一行

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • ayiya_Oese ayiya_Oese 2021-01-12 21:01
  import tkinter
  def a():
    tk=tkinter
    root = tk.Tk()
    tk.Button(root, text="open a new window", command=b).pack()
    root.mainloop()
  def b():
    tk = tkinter
    root = tk.Tk()
    root.focus_force()
    root.mainloop()
  a()
  点赞 2 评论 复制链接分享
 • weixin_44343083 great-sakya 2021-01-12 18:56

  啊?不是点一下右边就选右边的框了吗

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_43032136 qq_43032136 2021-01-12 19:11

  不好意思

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐