Zale_J
Zale_J
2021-01-13 10:33

JAVA_HOME在环境变量中配置在C盘,但是执行命令的时候却提示在E盘?

  • java
  • maven

 这也太诡异了,而且我的电脑并没有E盘,之前也没配过E盘

 

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答