zheshou03
zheshou03
2011-08-04 13:13

Ext与Struts整合,Ext的验证码生成Web.xml配置,一处,出错

  • ext
  • javascript

    <filter>
        <filter-name>struts2</filter-name>
        <filter-class>org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter</filter-class>
    </filter>
    <filter-mapping>
        <filter-name>struts2</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<servlet>
<servlet-name>validationcodeServlet</servlet-name>
<servlet-class>
com.morik.util.ValidationCodeServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>validationcodeServlet</servlet-name>
<url-pattern>/IMG.action</url-pattern>
</servlet-mapping>


两种不同颜色的出错了,是不是冲突了,<filter-name>与<servlet-name>不会是一个意思,要写到一起吧,前辈们指点一下

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答