phoenix9463
2021-01-19 11:52
采纳率: 50%
浏览 602

centos6.5 yum安装软件包,出现循环检查依赖关系的提示,一直陷入死循环,如图

本来是安装kvm的,执行的命令:yum install -y qemu-kvm libvirt libvirt-client libvirt-daemon-driver-network libvirt-python libvirt-daemon-driver-qemu libvirt-bash-completion- virt-install qemu-img virt-manager bridge-utils,然后就这样了。

杀掉进程之后,重新yum clean all  && yum makecache,安装其他的软件或者yum update,都会再次进入依赖检查的死循环。

请教高手,怎么解决这个问题?

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题