xiaogaotongxue__
xiaogaotongxue__
2021-01-21 11:31

字符数组指针报错了,帮帮孩子

  • c语言

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define N 5;
#define M 10;
int fun(char (*ss)[M],int k)  //这块的char(*ss)[M]报错了,说没有定义ss,M需要输入声明
{
    int i,j=0,len;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        len=strlen(ss[i]);
        if(len<= k)
            strcpy(ss[j++],ss[i]);}
    return j;
}
    main(){
        char x[N][M]={"Beijing","Shanghai","Tianjing","Nanjing","Wuhan"};
        int i,f;
        printf("\nThe original string\n\n");  
        for(i=0;i<N;i++)
            puts(x[i]);
        printf('\n');
        f=fun(x,7);
        printf("The string witch length is less than or equal to 7:\n");
        for(i=0;i<f;i++)
            puts(x[i]);
        printf('\n');
    }

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答