Asher&
2021-01-21 13:49
采纳率: 33.3%
浏览 786

C语言 输入一组字符串,输出出现次数最多的字符串及其个数

输入一个整数n(1 <= n <= 100)
然后输入n个字符串(长度 <= 1000 ,字符为小写)

输出出现次数最多的字符串及其个数,用空格隔开。

例如:

输入:

3
aaa
bb
bb

输出:

bb 2
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • 蒟蒻一枚 2021-01-21 13:55
  已采纳

  问一下,这里是一个串全部是才可以,还是包含就可以?应该是第一种吧。

  打赏 评论
 • 蒟蒻一枚 2021-01-21 14:17

  为大佬献上不一定AC的代码~不对的话大佬可以回复,本蒟蒻继续改~

  #include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main() {
  	int n; cin >> n;
  	map<string, int> mp;
  	while (n--) {
  		string s; cin >> s;
  		bool flag = false;
  		for (map<string, int> :: iterator it = mp.begin(); it != mp.end(); ++it) {
  			if (it -> first == s) {
  				++(it -> second); flag = true;
  				break;
  			}
  		}
  		if (!flag) {
  			mp.insert(pair<string, int> (s, 1));
  		}
  	}
  	int maxn = 0x800000000; string ma;
  	for (map<string, int> :: iterator it = mp.begin(); it != mp.end(); ++it) {
  		if (it -> second > maxn) {
  			maxn = it -> second; ma = it -> first;
  		}
  	}
  	cout << ma << '\n';
  	return 0;
  }
  1 打赏 评论
 • Asher& 2021-01-21 14:05

  全部 ,必须一模一样

  打赏 评论
 • 蒟蒻一枚 2021-01-21 14:08

  ok

  打赏 评论
 • Asher& 2021-01-21 14:21

  谢谢您  我就一个学生  刚学不久 还有好多不懂 不过真是太感谢了

   

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题