song123sh
Aspirin.2002
采纳率66.7%
2021-01-21 19:17 阅读 23
已结题

一道python新手题,求解?

python

给出列表[7,5,3,1,2,0,9,4,11,13],找到列表中两位相机等 于9的元素,以元组的形式保存,如(0,9) , 并放到列表中,最终打印出来,如(0,9),(5,4).(2,7)]  (9,0)(0,9)算一个

 • 点赞
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  weixin_44343083 great-sakya 2021-01-21 20:27
  n=[7,5,3,1,2,0,9,4,11,13]
  a=[]
  for i in range(len(n)):
    for j in n[i:]:
      if n[i]+j == 9:
        a.append((n[i],j))
  print(a)
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐