CHENG_WUDI
CHENG_WUDI
2021-01-21 22:27

java正则表达式:每组组成部分为:ID|名称|取值,由多个组组成,组与组之间用$隔开

  • java

一个长字符串如下规则:每组组成部分为:ID|名称|取值,由多个组组成,组与组之间用$隔开,这种用java的正则表达式如何去匹配??求高手大佬解

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

0条回答