jquery validator 验证错误信息的位置!

[img]http://dl.iteye.com/upload/attachment/542577/17bfac72-8a93-3a8f-948c-906d78a43446.png[/img]

如图:

这个蓝色的提示信息,在红色错误信息出来还在。

我想知道:

怎么才能在红色出来后把蓝色替换掉。

源码:
[code="java"]<br> $().ready(function() {<br> $(&quot;#form&quot;).validate({<br> rules: {<br> user_name: {<br> required: true,<br> minlength: 3<br> },<br> user_pass: {<br> required: true,<br> minlength: 6<br> },<br> new_pass: {<br> required: true,<br> minlength: 6<br> },<br> new_pass2: {<br> required: true,<br> equalTo: &quot;#new_pass&quot;<br> }<br> },<br> messages: {<br> user_name: {<br> required: &quot;请输入用户名&quot;,<br> minlength:&quot;用户名不能少于3个字符&quot;<br> },<br> user_pass: {<br> required: &quot;请输入原始密码&quot;,<br> minlength:&quot;密码应该大于6个字符&quot;<br> },<br> new_pass: {<br> required: &quot;请输入新的密码&quot;,<br> minlength:&quot;新的密码应该大于6个字符&quot;<br> },<br> new_pass2: {<br> required: &quot;请重复输入新的密码&quot;,<br> equalTo: &quot;请输入与上面相同的密码&quot;<br> }<br><br> },<br> errorPlacement: function(error, element) {<br> error.appendTo( element.parent(&quot;td&quot;).next(&quot;td&quot;) );<br> }<br> });<br> });<br> [/code]

查看全部
a329830149
a329830149
2011/08/24 11:57
  • jquery
  • 点赞
  • 收藏
  • 回答
    私信
满意答案
查看全部

0个回复