LIL_HOOK
LIL_HOOK
采纳率0%
2021-03-02 17:49

Java 两个矩阵相加赋值

要在赋值矩阵C 计算 计算矩阵每一行的最小元素之和

最后计算过程中 无法赋值C 求助

public class MAIN1 { public static void main(String[] args) {
  final double[][] A =
      {
          {1, 2, 3},
          {4, 5, 6},
          {7, 8, 9}
      };
  for (int i = 0; i < A.length; i++) {
    for (int j = 0; j < A[i].length; j++) {
      System.out.print(A[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
  }


  System.out.println("++++++++++++++");

  final double[][] B =
      {
          {1, 2, 3},
          {4, 5, 6},
          {7, 8, 9}
      };
  for (int i = 0; i < B.length; i++) {
    for (int j = 0; j < B[i].length; j++) {
      System.out.print(B[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
  }

  System.out.println("==============");  for (int i = 0; i < B.length; i++) {
    for (int j = 0; j < B[i].length; j++) {
      final double C = A[i][j] + B[i][j];
      System.out.print(C);

    };
    System.out.println();}  double min;
  double S = 0;
  for (int i = 0; i < B[0].length; i++) {
    min = B[i][0];
    for (int j = 0; j < B.length; j++) {
      if (min > B[i][j])
      {
        min = B[i][j];
      }
    }
    S += min;
  }

  System.out.println(S);}
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • qq_25376897 qq_25376897 1月前

  可以赋值C呀

  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐