r___you
R838
采纳率100%
2021-03-03 15:07

c语言求最大,最小值,

已采纳

 由键盘输入的n个整数,输出其中最大和最小数。其中,n由用户通过键盘输入。

       输入:n=100

92  756  43  32  45  78  67  82  99  65

      输出:756 (最大)

            32  (最小)

#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,x,max,min;
    printf("输入:");
    scanf("%d",&n);
    scanf("%d",&x);
    max=x;
    min=x; 
    for(i=1;i<n;i++)//执行循环 
    {
        scanf("%d",&x);
        if(i==1)
        min=max=x;
        if(max<x)
        max=x;
        if(min>x)
        min=x;
    }
    printf("输出:%d(最大)\n      %d(最小)\n", max,min);
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

3条回答

 • qq_25376897 qq_25376897 1月前
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    int n,i,x,max,min;
    printf("输入:");
    scanf("%d",&n);
    //scanf("%d",&x);
    //max=x;
    //min=x; 
    for(i=0;i<n;i++)//执行循环 上面注释掉,这里从0开始
    {
      scanf("%d",&x);
      if(i==0) //上面注释掉,这里改成0
      min=max=x;
      if(max<x)
      max=x;
      if(min>x)
      min=x;
    }
    printf("输出:%d(最大)\n   %d(最小)\n", max,min);
  }
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_40344524 书山客 1月前

  if(i==1)
          min=max=x;

  把这个判断去掉,在for循环之前就已经对第一个值进行了赋值,这里在对min和max进行赋值会把第一个输入的数据覆盖掉。

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • r___you R838 1月前

  输入的n是100,不是10

  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐