CharlizeTheron
CharlizeTheron
采纳率55.2%
2021-03-06 11:06

如何删除字符串前面的逗号?

5
已采纳

```````````````

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • ProfSnail ProfSnail 1月前

  字符串左边有逗号,用lstrip解决。 

  a = ',,,,somestring'
  b = ',,,,,,,,anotherstring'
  a = a.lstrip(',')
  b = b.lstrip(',')
  print(a)
  print(b)
  点赞 3 评论 复制链接分享
 • jsxc666 禅默 1月前

  可以试试正则表达式

  点赞 评论 复制链接分享