qinanshui
qinanshui
采纳率0%
2021-03-09 14:47

VB.Net OpenFileDialog1.ShowDialog在部分XP系统上无效怎么办?

 Dim FileNameOpen As String
    OpenFileDialog1.FileName = ""

    OpenFileDialog1.InitialDirectory = My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Desktop
    If PathLoad <> "" Then
      OpenFileDialog1.InitialDirectory = PathLoad
    End If

    OpenFileDialog1.Filter = "All File(*.*)|*.*|(*.dat)|*.dat"
    OpenFileDialog1.FilterIndex = 1
    OpenFileDialog1.Title = "Open"
    If OpenFileDialog1.ShowDialog(Me) = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      FileNameOpen = Me.OpenFileDialog1.FileName
      Call File_Open(FileNameOpen)
    End If

用VS2019编写的程序,软件在Win7上和公司的XP系统上可以正常的弹出文件对话框,可在工厂里的一些XP电脑上就不行了,怎么回事啊?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • qinanshui qinanshui 1月前

  顶一顶

  点赞 评论 复制链接分享
 • qinanshui qinanshui 1月前

  有没有达人遇到过这种情况的,指导一下小菜鸟吧。。。

  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐