qq_38411575
2021-03-24 19:23
采纳率: 76.9%
浏览 85
已结题

dataframe分类排序优化问题

我想取dataframe 'category'列两个字母中,另外一列'data'的最大4个,并按照一定的规则排序,代码如下,请问有什么更简单的方法么?

import numpy as np
from time import time
import pandas as pd

df = pd.DataFrame()
n = 200
df['category'] = np.random.choice(('A', 'B'), n)
df['data'] = np.random.randint(1, 10000, len(df))
a = df[df['category'] == 'A'].sort_values(by='data', ascending=False).head(4)
b = df[df['category'] == 'B'].sort_values(by='data', ascending=False).head(4)
df = pd.concat([a, b]).sort_values(by=['category','data'],ascending=[True,False]).reset_index(drop=True)
print(df)

结果如下

 category data
0    A 9889
1    A 9879
2    A 9873
3    A 9822
4    B 9909
5    B 9855
6    B 9775
7    B 9689
 • 点赞
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • 已采纳

  试试这个

  temp = df.groupby('category')['data'].nlargest(4).reset_index()
  temp.drop('level_1',axis=1)
  点赞 1 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题