Cris Rain
2021-03-27 14:56
采纳率: 66.7%
浏览 132

centos7中运行vscode1.53时终端运行失败

如图

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 沐川 2021-03-27 19:03
  已采纳
  # 参考官方文档:https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux
  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  
  sudo sh -c 'echo -e "[code]\nname=Visual Studio Code\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'
  
  yum check-update
  sudo yum install code
  点赞 评论
 • Cris Rain 2021-04-03 17:21

  已解决:安装1.52版本

  1.53和1.54均无法正常运行

  点赞 1 评论

相关推荐 更多相似问题