hlking123
2011-11-02 14:55
浏览 310
已采纳

使用内部类时,编译提示限定的新静态类

class OutClass{
static class InnerClass{
String s1 = "这是内部类的实例属性";
InnerClass(){
System.out.println("创建内部类对象!");
}

  void innerTest(){
    System.out.println("这是内部类的test方法!");
  }
}  

void accessInner(){
  System.out.println(new InnerClass().s1);

}

}

class InnerClassAccess{
public static void main(String[] args){
OutClass oc = new OutClass();
oc.new InnerClass().innerTest();

}

}

编译时提示限定的新静态类,请问如何正确访问静态内部类中的非静态方法?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 爱上一条鱼 2011-11-02 15:09
  已采纳

  class OutClass {
  static class InnerClass {
  String s1 = "这是内部类的实例属性";

    InnerClass() {
      System.out.println("创建内部类对象!");
    }
  
    void innerTest() {
      System.out.println("这是内部类的test方法!");
    }
  }
  
  void accessInner() {
    System.out.println(new InnerClass().s1);
  
  }
  

  }

  class InnerClassAccess {
  public static void main(String[] args) {
  OutClass.InnerClass ic = new OutClass.InnerClass();
  ic.innerTest();

  }
  

  }

  点赞 评论
 • 爱上一条鱼 2011-11-02 15:11

  静态内部类new的时候不需要外部类的实例的

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题