a245155090
2021-04-09 21:31
采纳率: 33.3%
浏览 410
已采纳

vba怎么批量提取很多个工作簿中固定列的某个数据,统计他的数量然后汇总到一个新表中?

本人VBA初学,不知道这个要求能不能用vba实现

有几百个同格式的工作簿,每天还在增加,里面只有一张表,表的格式都是固定的,需要提取表中B列某个数据的数量 然后汇总到一个新表中,每个表中B列的行数不等,基本都在几百上千行

表一  B列                       表二  B列                       表三    B列 

          PASS                            PASS                                 PASS

          PASS                           dead                                   PASS

          dead                            dead                                     PASS

          DLD dead                   DLD dead                          dead

需要汇总的新表格式

     表名          PASS    dead    DLD dead

      表一          2             1                 1

     表二          1              2                 1

     表三          3              1                 0

 我不知道怎么实现,不知道这个难不难,有没有大哥给串代码

 

 

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

7条回答 默认 最新

 • leizzz 2021-04-10 10:41
  已采纳

  如果写VBS:
  Sub a()
      Dim fso
      Dim fld
      Dim fil
      Dim xls
      Dim bok
      Dim sht
      Dim i
      
      Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      Set fld = fso.GetFolder("C:\Users\king\Documents\")
      Set xls = CreateObject("Excel.Application")
      
      i = 1
      For Each fil In fld.Files
          If LCase(Right(fil.Name, 4)) = ".xls" Or LCase(Right(fil.Name, 5)) = ".xlsx" Then
              Debug.Print (fil.Name)
              i = i + 1
              Set bok = xls.Workbooks.Open(fil.Path, ReadOnly = True)
              Set sht = bok.Sheets(1)
              Sheet1.Cells(i, 1).Value = fil.Name
              Sheet1.Cells(i, 2).Value = sht.Evaluate("=COUNTIF(B:B,""PASS"")")
              Sheet1.Cells(i, 3).Value = sht.Evaluate("=COUNTIF(B:B,""dead"")")
              Sheet1.Cells(i, 4).Value = sht.Evaluate("=COUNTIF(B:B,""DLD dead"")")
              bok.Close
          End If
      Next
  End Sub
   

  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
查看更多回答(6条)

相关推荐 更多相似问题