mytoutou
2011-12-06 12:50 阅读 236

请教:正则表达式如何写

在js里面正则表达式如何写:
如下要验证的字符串
[1][PR]
[1][PN]
[1][CON]
[1][COR]
[1][LR_1]
[1][PDR_1]
[1][DAC_1]
[1][UG_1]
[1][OS2_1]
[1][UPR_SM_2]
[1][COAD_SM_2]
[1][COP_SM_2]
[1][OS_SM_2]
[1][ULAE_SM_2]
这些是我自己预定义好的
验证时,要整体全部都匹配才行
比如输入:[1][PN]验证通过
输入:[1][UPN] 验证不通过,不满足预定义名字
new RegExp("^\[\d|\w\]\[PN|PR|CON|COR\]$");
这是我自己写的只是一部分名称, 但是有问题,不满足整体匹配要求
(要验证的字符串可能会更多,如果用变量传值,如何写)
谢谢啦

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  babyboy9685 逍遥庄主 2011-12-06 13:47

  [code="java"]
  var reg = new RegExp("^\[\d+\]\[(PN|PR|CON|COR)\]$");
  alert(reg.test("[1][PN]"));
  alert(reg.test("[1][PR]"));
  alert(reg.test("[1][CON]"));
  alert(reg.test("[1][D]"));
  alert(reg.test("[10][PN]"));
  alert(reg.test("[W][PN]"));
  [/code]

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐