ovsexia
2021-04-18 15:56
采纳率: 100%
浏览 31

React 如何合并2个虚拟 Dom?

const div1 = React.createElement('div', null, '1')
const div2 = React.createElement('div', null, '2')

const div3 = <div>3</div>
const div4 = <div>4</div>

return div1 + div2 //div1 和 div2 怎么合并
return div3 + div4 //div3 和 div4 怎么合并

div1、div2、div3、div4都是动态获取的,想把他们合在一起后统一 return 出去

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
   b = () => {
      const div1 = React.createElement('div', null, '1')
      const div2 = React.createElement('div', null, '2')
      const div3 = <div>3</div>
      const div4 = <div>4</div>
      return <>{div1}{div2}{div3}{div4}</>
   }
  //在render里
  render(){
  
   <>
   {this.b()}
   </>
   }
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题