qq_56905484
qq_56905484
2021-04-26 13:23
采纳率: 26.7%
浏览 94

Python 编写一个程序,可以计算加法表达式,输出表达式结果 测试用例: 输入:1+2=

Python 编写一个程序,可以计算加法表达式,输出表达式结果 测试用例: 输入:1+2= 输出:3 输入:(-20)+(-400)= 输出:-420
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • m0_37886429
  幸福丶如此 2021-04-26 14:06
  已采纳
  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding:utf-8 -*-
  
  data = input("请输入加法表达式,如果是负数,请将数写在()内:")
  temp = data.split("+")
  n1 = temp[0].replace('(','').replace('(','').replace(')','').replace(')','')
  n2 = temp[1].replace('(','').replace('(','').replace(')','').replace(')','')
  
  res = int(n1)+int(n2)
  
  print("结果:",res)
  
  点赞 1 评论
 • name_kaili
  kaili_ya 2021-04-26 14:22

  正则表达式的方法:

  import re
  a = input('输入:')
  res = 0
  for i in a.split('+'):
    if '(' in i:
      b = re.search(r'[(](.*?)[)]', i).groups()
      i = b[0]
    res += int(i)
  print('输出:', res)
  点赞 评论

相关推荐