BRRROCCOLI
2021-05-08 14:07
采纳率: 100%
浏览 71

学生党 一道c语言问题求助

欢迎参加程序设计竞赛~

程序设计竞赛中有着很多有意思的问题,其中,与三角形有关的问题就经常出现。今天你要解决的,就是其中最简单的一个问题:

给定平面直角坐标系上的N个点,保证这N个点中任意三点都不共线。求任意三点能够构成的三角形中,面积最大的三角形的面积。

输入

输入的第一行是一个整数T(1 <= T <= 10),表示一共有T组用例。

每组用例的第一行为一个整数N(3 <= n <= 100),表示平面上点的个数。接下来的N行,每行包含两个用空格隔开的整数Xi和Yi(-1000 <= Xi, Yi <= 1000),表示第i个点的坐标(Xi, Yi)。

输出

每组用例输出一个数,表示最大的三角形的面积,结果保留一位小数。

输入样例

2

4

-1 1

1 1

1 -1

-1 -1

3

-1 -1

3 0

0 0

输出样例

2.0

1.5

 

#include <stdio.h>  
#include<math.h>
int main()  
{  
    int T,N,m,n,k;
    int a[100],b[100];
    float x,y,z,p,s,smax=0; 
    int i,j;
    
    scanf("%d",&T);
    
    
    for(i=1;i<=T;i++)
    {
        
        scanf("%d",&N);
        for(j=1;j<=N;j++){
            scanf("%d %d",&a[j-1],&b[j-1]);    
        }
        
//        for(j=1;j<=N;j++){
//            printf("%d %d\n",a[j-1],b[j-1]);    
//        }
        
        
        for(m=0;m<=N-3;m++)
            for(n=m+1;n<=N-2;n++)
                for(k=n+1;k<=N-1;k++){
                    x=sqrt(((float)a[m]-(float)a[n])*((float)a[m]-(float)a[n])+((float)b[m]-(float)b[n])*((float)b[m]-(float)b[n]));
                    y=sqrt(((float)a[n]-(float)a[k])*((float)a[n]-(float)a[k])+((float)b[n]-(float)b[k])*((float)b[n]-(float)b[k]));
                    x=sqrt(((float)a[k]-(float)a[m])*((float)a[k]-(float)a[m])+((float)b[k]-(float)b[m])*((float)b[k]-(float)b[m]));
                    p=(x+y+z)/2;
                    s=sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z));
                    if(s>smax) smax=s;
                }
            
        printf("%.1f",smax);
        smax=0;
        
    }
    return 0;
}  

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 正在学C++ 2021-05-08 14:51
  已采纳

  第31行,求xyz那儿,应该是z=sqrt(),你写成x=sqrt()了

  已采纳该答案
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
 • C和C++技术博客 2021-05-08 15:34

  希望对你有帮助:https://blog.csdn.net/it_xiangqiang/category_10581430.html
  希望对你有帮助:https://blog.csdn.net/it_xiangqiang/category_10768339.html

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题