blueblue2000
blueblue2000
采纳率0%
2021-05-18 01:06 阅读 172

二进制炸弹,如何通过第一关(解出六个数字)?

50

需读写六个数字,

0x00000000080018fa <+0>:   push  %rbp
  0x00000000080018fb <+1>:   mov  %rsp,%rbp
=> 0x00000000080018fe <+4>:   sub  $0x20,%rsp
  0x0000000008001902 <+8>:   mov  %rdi,-0x18(%rbp)
  0x0000000008001906 <+12>:  movl  $0x0,-0xc(%rbp)
  0x000000000800190d <+19>:  lea  -0xc(%rbp),%rdx
  0x0000000008001911 <+23>:  mov  -0x18(%rbp),%rax
  0x0000000008001915 <+27>:  mov  %rdx,%rsi
  0x0000000008001918 <+30>:  mov  %rax,%rdi
  0x000000000800191b <+33>:  callq 0x80014f5 <read_6_numbers>
  0x0000000008001920 <+38>:  mov  %rax,-0x8(%rbp)
  0x0000000008001924 <+42>:  mov  -0xc(%rbp),%eax
  0x0000000008001927 <+45>:  cmp  $0x1,%eax
  0x000000000800192a <+48>:  jne  0x800193d <phase1+67>
  0x000000000800192c <+50>:  lea  0x17e7(%rip),%rdi    # 0x800311a
  0x0000000008001933 <+57>:  callq 0x8001040 <puts@plt>
  0x0000000008001938 <+62>:  jmpq  0x80019e3 <phase1+233>
  0x000000000800193d <+67>:  cmpq  $0x0,-0x8(%rbp)
  0x0000000008001942 <+72>:  jne  0x800194e <phase1+84>
  0x0000000008001944 <+74>:  mov  $0x0,%eax
  0x0000000008001949 <+79>:  callq 0x8001235 <explode>
  0x000000000800194e <+84>:  mov  -0x8(%rbp),%rax
  0x0000000008001952 <+88>:  mov  (%rax),%eax
  0x0000000008001954 <+90>:  cmp  $0x4587,%eax
  0x0000000008001959 <+95>:  jne  0x80019ca <phase1+208>
  0x000000000800195b <+97>:  mov  -0x8(%rbp),%rax
  0x000000000800195f <+101>:  add  $0x4,%rax
  0x0000000008001963 <+105>:  mov  (%rax),%eax
  0x0000000008001965 <+107>:  cmp  $0x3eb2,%eax
  0x000000000800196a <+112>:  jne  0x80019ca <phase1+208>
  0x000000000800196c <+114>:  mov  -0x8(%rbp),%rax
  0x0000000008001970 <+118>:  add  $0x8,%rax
  0x0000000008001974 <+122>:  mov  (%rax),%eax
  0x0000000008001976 <+124>:  cmp  $0x1f5f,%eax
  0x000000000800197b <+129>:  jne  0x80019ca <phase1+208>
  0x000000000800197d <+131>:  mov  -0x8(%rbp),%rax
  0x0000000008001981 <+135>:  add  $0xc,%rax
  0x0000000008001985 <+139>:  mov  (%rax),%eax
  0x0000000008001987 <+141>:  cmp  $0x3466,%eax
  0x000000000800198c <+146>:  jne  0x80019ca <phase1+208>
  0x000000000800198e <+148>:  mov  -0x8(%rbp),%rax
  0x0000000008001992 <+152>:  add  $0x10,%rax
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--c
  0x0000000008001996 <+156>:  mov  (%rax),%eax
  0x0000000008001998 <+158>:  cmp  $0x32e4,%eax
  0x000000000800199d <+163>:  jne  0x80019ca <phase1+208>
  0x000000000800199f <+165>:  mov  -0x8(%rbp),%rax
  0x00000000080019a3 <+169>:  add  $0x14,%rax
  0x00000000080019a7 <+173>:  mov  (%rax),%eax
  0x00000000080019a9 <+175>:  cmp  $0x4c46,%eax
  0x00000000080019ae <+180>:  jne  0x80019ca <phase1+208>
  0x00000000080019b0 <+182>:  mov  -0x8(%rbp),%rax
  0x00000000080019b4 <+186>:  mov  %rax,%rdi
  0x00000000080019b7 <+189>:  callq 0x8001030 <free@plt>
  0x00000000080019bc <+194>:  lea  0x176e(%rip),%rdi    # 0x8003131
  0x00000000080019c3 <+201>:  callq 0x8001040 <puts@plt>
  0x00000000080019c8 <+206>:  jmp  0x80019d4 <phase1+218>
  0x00000000080019ca <+208>:  mov  $0x0,%eax
  0x00000000080019cf <+213>:  callq 0x8001235 <explode>
  0x00000000080019d4 <+218>:  mov  0x36e5(%rip),%rax    # 0x80050c0 <stdin@@GLIBC_2.2.5>
  0x00000000080019db <+225>:  mov  %rax,%rdi
  0x00000000080019de <+228>:  callq 0x80010d0 <fflush@plt>
  0x00000000080019e3 <+233>:  leaveq
  0x00000000080019e4 <+234>:  retq

实在想不明白,其寄存器的排序,和循环含义

 • 点赞
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • QA_Assistant 有问必答小助手 2021-05-18 14:30

  你好,我是有问必答小助手。为了技术专家团更好地为您解答问题,烦请您补充下(1)问题背景详情,(2)您想解决的具体问题,(3)问题相关代码图片或者报错信息。便于技术专家团更好地理解问题,并给出解决方案。

  您可以点击问题下方的【编辑】,进行补充修改问题。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐