m0_58473424
2021-05-21 08:21
采纳率: 83.3%
浏览 114
已采纳

统计元组中的信息到字典

现有三位同学参加了比赛,记录列表存储在names中。 names=['Li','Zhang','Wang','Zhang','Li','Wang','Li','Wang','Wang'] 请统计每个学生参加比赛的次数并记录到字典d中并输出,结果如下: {'Li': 3, 'Zhang': 2, 'Wang': 4}

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题