m0_58473424
2021-05-21 08:21
采纳率: 83.3%
浏览 59

统计元组中的信息到字典

现有三位同学参加了比赛,记录列表存储在names中。 names=['Li','Zhang','Wang','Zhang','Li','Wang','Li','Wang','Wang'] 请统计每个学生参加比赛的次数并记录到字典d中并输出,结果如下: {'Li': 3, 'Zhang': 2, 'Wang': 4}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 小P聊技术 2021-05-21 08:41
  已采纳
  # encoding: utf-8
  """
  @version: 1.0
  @author: AusKa_T
  @file: ttt
  @time: 2021/5/17 0017 16:45
  """
  from collections import Counter
  
  names=['Li','Zhang','Wang','Zhang','Li','Wang','Li','Wang','Wang']
  b = Counter(names)
  print(b)
  

  运行结果:

  F:\JAVA\PyCharm\Python37\python.exe F:/JAVA/PyCharm/PycharmProjects/http_site/email/ttt.py
  Counter({'Wang': 4, 'Li': 3, 'Zhang': 2})
  
  Process finished with exit code 0
  
  点赞 打赏 评论
 • 吃肉的小馒头 2021-05-21 09:12
  dic = {}
  for i in names:
    if i not in dic:
      dic[i] = 1
    else:
      dic[i] += 1
  print(dic)
  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题