(´・̥̥̥̥ω・̥̥̥̥`) (۶ꈨ
2021-05-26 15:04
采纳率: 87.5%
浏览 88

定义一个包含10个整型元素(12 345.678910)的一维数组,将数组 元素逆序输出。

定义一个包含10个整型元素(12 345.678910)的一维数组,将数组 元素逆序输出。怎么解决

 • 收藏

3条回答 默认 最新

 • 已采纳
  #include "stdio.h"
  int main(){
    int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
  
    int i;
  
    for(i=9;i>=0;i--){
      printf("%d\t",a[i]);
    }
  
    return 0;
  }
  已采纳该答案
  1 打赏 评论
 • 冒泡排序:

  /* Note:Your choice is C IDE */
  #include "stdio.h"
  
  //输入
  void input(int a[10]){
  	int i;
    for(i=0;i<10;i++)
    	scanf("%d",&a[i]);
  }
  //冒泡排序
  void choose(int a[10]){
  	int i,j,temp;
    for(i=1;i<10;i++)
    {
    	for(j=9;j>=i;j--)
    	{
    		if(a[j]<a[j-1]){
    			temp=a[j];
    			a[j]=a[j-1];
    			a[j-1]=temp;
    		}
    	}	
    }	
  }
  //输出
  void output(int a[10]){
  	int i;
    for(i=0;i<10;i++)
    	printf("%d\t",a[i]);	
  }
  void main()
  {
    
    int a[10];
    //输入
    input(a);
    //冒泡排序
    choose(a);
    //输出
    output(a);
  }
  打赏 评论
 • 答题大神 2021-05-26 15:18
  #include <stdio.h>
  int main(){
    int nums[10] = {4, 5, 2, 10, 7, 1, 8, 3, 6, 9};
    int i, j, temp;
    //冒泡排序算法:进行 n-1 轮比较
    for(i=0; i<10-1; i++){
      //每一轮比较前 n-1-i 个,也就是说,已经排序好的最后 i 个不用比较
      for(j=0; j<10-1-i; j++){
        if(nums[j] > nums[j+1]){
          temp = nums[j];
          nums[j] = nums[j+1];
          nums[j+1] = temp;
        }
      }
    }
    
    //输出排序后的数组
    for(i=0; i<10; i++){
      printf("%d ", nums[i]);
    }
    printf("\n");
    
    return 0;
  }

  C语言排序代码,如果满意,万望采纳。

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题