weixin_39965936
2021-05-29 21:50
采纳率: 84.6%
浏览 30

C语言,为什么这个输出不对(指针之交换最小值最大值)?

#include <stdio.h>
#define N 10
void input(int *number)
{
	int *p,i;
	p=number;
	for(i=0;i<10;i++){
		scanf("%d",p++);
	}

   ///程序填空,请将该函数填写完整
}
void swap(int *number)
{
	int i,max,min,k=0,t=0,m=0;
	int temp1,temp2=0;
	max=number[0];
	min=number[0];
	for(i=0;i<10;i++){
		if(number[i]>max){
			max=number[i];
			k=i;
		}
		if(number[i]<min){
			min=number[i];
			t=i;
		}
	}
	temp1=number[0];
	number[0]=min;
	number[t]=temp1;
	temp2=number[9];
	number[9]=max;
	number[k]=temp2;
   ///程序填空,请将该函数填写完整
}
void output(int *number)
{	
	int i;
	for(i=0;i<10;i++){
		printf("%d ",number[i]);
	} 
   ///程序填空,请将该函数填写完整
}
int main()
{
  int number[N];
  input(number);
  swap(number);
  output(number);
  return 0;
}

由键盘上输入10个不重复的整数,请将这些数中的最小值与第一个数交换,将最大值与最后一个数交换,然后输出交换后的数列。

这组数据就不成功:

输入示例1

10 7 6 3 9 8 2 5 1 4

输出示例1

1 7 6 3 9 8 2 5 4 10

该怎么改 救救孩子!

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qfl_sdu 2021-05-29 22:36
  已采纳

  因为碰巧第一个数是最大值,所以在交换的时候逻辑需要改一下。代码如下:(如有帮助,请采纳一下,谢谢哦)

  #include <stdio.h>
  #define N 10
  void input(int *number)
  {
  	int *p,i;
  	p=number;
  	for(i=0;i<10;i++){
  		scanf("%d",p++);
  	}
  	///程序填空,请将该函数填写完整
  }
  void swap(int *number)
  {
  	int i,max,min,k=0,t=0,m=0;
  	int temp1,temp2=0;
  	max=number[0];
  	min=number[0];
  	for(i=1;i<10;i++){
  		if(number[i]>max){
  			max=number[i];
  			k=i;
  		}
  		if(number[i]<min){
  			min=number[i];
  			t=i;
  		}
  	}
  	temp1=number[0];
  	number[0]=min;
  	number[t]=temp1;
  
  	if (k == 0)//修改:如果最大值是第一个元素
  	{
  		k = t;
  	}
  	temp2=number[9];
  	number[9]=max;
  	number[k]=temp2;
  	
  
  	
  	///程序填空,请将该函数填写完整
  }
  void output(int *number)
  {	
  	int i;
  	for(i=0;i<10;i++){
  		printf("%d ",number[i]);
  	} 
  	///程序填空,请将该函数填写完整
  }
  int main()
  {
  	int number[N];
  	input(number);
  	swap(number);
  	output(number);
  	return 0;
  }
  
  已采纳该答案
  1 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题