weixin_58923623
2021-06-03 20:01
采纳率: 100%
浏览 122

请教一个关于matlab中if语句循环嵌套的问题

for i=1:L

    if P(i)>=450

        P(i+1)=公式

(这里我希望加一个判断,当计算到P(i+1)<220时才跳出这个if,请问这个能不能实现,如何实现!)

   elseif P(i)<=180

         P(i+1)=公式

    end

end

(手机编辑的,格式可能不对!)

 

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题