weixin_57770100
2021-06-05 08:27
采纳率: 85.7%
浏览 5

这个题不太会,自己的有问题,想看一下改用冒泡法的正确代码

3.有若干图书,按字母顺序从小到大输出书名。voidsort(char*name[],intn){char*temp;inti,j,min;/*使用选择法排序*/for(i=0;i<n-1;i++)/*外循环:控制选择次数*/{min=i;/*预置本次最小串的位置*/for(j=i+1;j<n;j++)/*内循环:选出本次最小串*/if(strcmp(name[min],name[j])>0)/*请分析说明,写出该句的作用?*/min=j;/*存在更小的串保存之*/if(min!=i)/*存在更小的串,交换位置*/{temp=name[i];name[i]=name[min];name[min]=temp;}}}#include"stdio.hvoidmain(){char*name[5]={"BASIC","FORTRAN","PASCAL","C","FoxBASE"};inti;sort(name,5);for(i=0;i<5;i++)printf("%s\n",name[i]);/*输出排序结果*/}//请“冒泡法”重新试做本题,并调试运行。

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qfl_sdu 2021-06-05 08:35
  已采纳

  冒泡排序代码如下,如有帮助,请采纳一下,谢谢。

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  void sort(char*name[],int n)
  {
  	int i,j;
  	char* tmp;
  	for (i = 0; i < n-1;i++)
  	{
  		for (j = 0; j < n-1-i;j++)
  		{
  			if (strcmp(name[j] , name[j+1]) > 0)
  			{
  				tmp = name[j];
  				name[j] = name[j+1];
  				name[j+1] = tmp;
  			}
  		}
  	}
  }
  
  void main()
  {
  	char*name[5]={"BASIC","FORTRAN","PASCAL","C","FoxBASE"};
  	int i;
  	sort(name,5);
  	for(i=0;i<5;i++)
  		printf("%s\n",name[i]);/*输出排序结果*/
  	
  }
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题