qq_57207581
世界赖床锦标赛冠军
2021-06-07 12:47
采纳率: 90%
浏览 45

怎样实现点击按钮切换年份

有一排年份,旁边是个按钮 点击按钮就把这派年份换成其他的年份  这个怎么实现

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • qq_41728631
  风雪一更 2021-06-07 13:50
  已采纳

  直接获取每个年份,转成数值,加5,然后再放回去,就好了。参考代码给你贴一下,样式你自己调吧:

  	<body>
  		<div class="wrap">
  			<div class="year"><span class="num">2020</span>年</div>
  			<div class="year"><span class="num">2019</span>年</div>
  			<div class="year"><span class="num">2018</span>年</div>
  			<div class="year"><span class="num">2017</span>年</div>
  			<div class="year"><span class="num">2016</span>年</div>
  		</div>
  		<button class="add">上5年</button>
  		<button class="min">下5年</button>
  	</body>
  	<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.8.0.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  	<script type="text/javascript">
  		$(".add").click(function () {
  			for (var i=0;i<$('.num').length;i++) {
  				var year = Number($('.num').eq(i).text())+5;
  				$('.num').eq(i).text(year);
  			}
  		})
  		$(".min").click(function () {
  			for (var i=0;i<$('.num').length;i++) {
  				var year = Number($('.num').eq(i).text())-5;
  				$('.num').eq(i).text(year);
  			}
  		})
  	</script>
  点赞 评论
 • weixin_44058725

  有效果图吗?

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
      * {
        margin: 0;
        padding: 0;
      }
  
      .box {
        width: 200px;
        height: 20px;
        display: flex;
        overflow: hidden;
      }
  
      .box>div {
        width: 40px;
        height: 20px;
      }
  
      .cur {
        background: red;
      }
    </style>
  </head>
  
  <body>
    <button id="pret">上一页</button>
    <div class="box">
  
    </div>
    <button id="next">下一页</button>
  </body>
  <script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>
  <script>
    let year = ["2010", "2011", "2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018"];
    var page = 0;
    var num = 5;
    var zPage = modFoat(year.length / num); //总页数 只要有小数就加一
    a(year, num, page)
    $('#pret').click(() => {
      page--
      if (page < 0) { //page不能小于0
        return
      }
      a(year, num, page);
    })
    $("#next").click(() => {
      page++
      if (page > zPage - 1) { //页数不能大于总页数
        page--
        return
      }
      a(year, num, page);
    })
    function modFoat(v) {
      var _max = parseInt(v) + 1;
      if (_max - v < 1) {
        return _max;
      }
      return v;
    }
    function a(arr, num, page) {
      if (arr.lenth == 0) {
        return
      }
      let start = page * num; //开始下标
      console.log(start, "0877")
      let yearArr = arr.slice(start, start + num);//截取数组
      var box = $('.box');
      var html = "";
      // console.log(zPage, "00")
      for (var i = 0; i < yearArr.length; i++) {
        html += `<div class="year">${yearArr[i]}</div>`
      }
      box.html(html);
  
      $(".box>div").eq(0).addClass("cur"); //默认页数的第一个年份标红
    }
    $(".box").on("click", "div", function () { //利用事件委托实现点击年份切换类名
      $(".box>div").eq($(this).index()).addClass("cur").siblings().removeClass('cur');
    })
  </script>
  
  </html>
  点赞 评论
 • qq_57207581

  大概这样  把这五个换掉

  点赞 评论
 • weixin_43392489

  这不是一个tab栏切换吗 绑定类名 点击控制样式的切换

  点赞 评论
 • qq_45286427
  qq_45286427 2021-06-07 13:37

  你可以在年份下边加一个div 作为背景,然后给他定位,点击右边的按钮让背景left一个年份的大小

  也可以直接这样写,点击哪个年份哪个年份添加背景yang shi

  点赞 评论

相关推荐