jidalhl
jidalhl
2012-12-06 17:44
浏览 365
已采纳

java jdbc连接access2003数据库,读取中文乱码问题

我用jdbc连接access2003数据库,表中有个字段类型是“文本”类型。
该字段中的数据是中文的,我用rs读取是乱码。在网上搜索解决方案,说是可以用编码转换的方式解决,但是我使用该方法仍然显示乱码,求帮忙,谢谢!部分代码如下:
Connection conn = getConnection(tableUrl);
ResultSet rs = null;
Statement statement = null;

statement = conn.createStatement();
rs = statement.executeQuery("select * from Bill");
while(rs.next()){
String a = rs.getString("Phone");

String b = new String(rs.getBytes("type"),"gbk");
System.out.println(a+"\t"+b);
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • chawei784533
  chawei784533 2012-12-06 17:47
  已采纳

  你的用法有问题:
  String b = new String(rs.getBytes("type"),"gbk");
  改成:
  String b = new String(rs.getString("type").getBytes(),"gbk");试试

  点赞 评论