m0_59183521
2021-06-11 22:12
采纳率: 100%
浏览 14

用Python编写程序

检测输入的密码是否符合要求,密码必须是8-16位英文字母、数字、字符组合(不能是纯数字)

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 盼小辉丶 2021-06-11 23:13
  已采纳
  password = input("输入密码:")
  if 8<=len(password)<=16:
  	flag=False
  	for i in password:
  		if "0"<=i<="9":
  			continue
  		else:
  			flag=True
  	if flag:
  		print("密码符合要求!")
  	else:
  		print("密码不能为纯数字")
  else:
  	print("密码长度必须是8-16位")
  点赞 1 评论
 • hcsuperblack 2021-06-11 22:16

  一个一个遍历

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题