qq_57944252
2021-06-14 16:57
采纳率: 100%
浏览 12

求教,一道c语言练习题

编写三个子函数及主函数,实现10整数数据的读入、排序、输出等功能。

要求:定义Input( )子函数,实现数据从键盘上读取的功能;

定义子函数Output()子函数,实现数据输出到屏幕的功能。每5个数据分一行。

定义子函数Sort()子函数,实现数据从小到大的排序。排序算法不限。

针对上述三个子函数性质,确定合适的返回值、形式参数类型、个数。定义主函数,分别调用上述子函数,实现:键盘上读取10个int数据、输出原始数据、排序、输出排序后的数据,必须有数据的提示信息。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 小P聊技术 2021-06-14 17:29
  最佳回答
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
   
  /**
   * 编写函数实现对数组中10个整数由小到大排序,要求编写三个分别实现整数的
   * 输入,排序,输出,主函只须调提示:以数组名作为函数参数,编写三个函数。
   * input(int a[],int n)
   * sort(int a[],int n)
   * output(int a[],int n)
   */
   
   /* 输入函数 */
   int input(int a[],int n)
   {
    int i = 0;
   
    printf("请以此输入数组元素:\n");
    for(i=0; i<n; i++)
    {
      scanf("%d", &a[i]);
    }
   
    return 0;
   }
   
   /* 排序函数 */
   int sort(int a[],int n)
   {
     int i = 0, j = 0, tem = 0;
   
     printf("正在对数组进行由小到大排序:\n");
     for(i=0; i<n; i++)
     {
       for(j=i+1; j<n; j++)
       {
         if(a[j] < a[i])
         {
           tem = a[i];
           a[i] = a[j];
           a[j] = tem;
         }
       }
     }
     printf("排序完成!\n");
     return 0;
   }
   
   /* 输出函数 */
   int output(int a[],int n)
   {
     int i = 0;
     printf("输出数组: \n");
     for(i=0; i<n; i++)
     {
       printf("%d ",a[i]);
     }
     printf("\n");
   
     return 0;
   }
   
  int main()
  {
    int *a = NULL;
    int n = 0;
   
    /* 输入 */
    printf("请输入数组的大小:\n");
    scanf("%d", &n);
    a = malloc(n*sizeof(n));
    input(a, n);
   
    /* 排序 */
    sort(a, n);
   
    /* 输出 */
    output(a, n);
   
    return 0;
  }
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题