(´・̥̥̥̥ω・̥̥̥̥`) (۶ꈨ
2021-06-20 13:47
采纳率: 87.5%
浏览 13

大佬们,帮帮忙,2道c语言题

 

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 像向日葵一样~ 2021-06-20 14:58
  已采纳

  (1)

  #include <stdio.h>
  
  int main()
  
  {
     char c;
  
     int letters=0,space=0,digit=0,other=0;
  
     printf("请输入一行字符:");
  
     while ((c=getchar())!='\n')
  
   {
     if (c >= 'a'&&c <= 'z' || c >= 'A'&&c <= 'Z')
  
   {
     letters++;
  
   }
  
     else if (c == ' ')
  
   {
     space++;
  
   }
  
     else if (c >= '0'&&c <= '9')
  
   {
     digit++;
  
   }
  
     else
  
   {
     other++;
  
   }
  
   }
  
     printf("字母数:%d\n空格数:%d\n数字数:%d\n其他字符:%d\n",letters,space,digit,other);
  
     return 0;
  
  }

  (2)

  该题就是用c语言求斐波那契数列的前20项

  #include <stdio.h>
  int f(int n)    // 求斐波那契数列的第n项
  {
    if(n==1||n==2)   
     return 1;
    else
      return f(n-1)+f(n-2);  
  }
  void main()
  {
    int n;
    for(n=1;n<=20;n++)
    {
      printf("%8d",f(n));   // 要求每个元素占8位
      if(n%5==0)   
       printf("\n");
    }
  }
  
  已采纳该答案
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题