Allen_shi7
2021-06-22 20:06
采纳率: 100%
浏览 13

如何使用递归方程实现 n!+c

#include <iostream>
using namespace std;
int func(int a,int b)
{
    if(a>1){
      if(a==2)
      {
        return b+(a*func(a - 1, b));
      }
      else
      {
        return a*func(a - 1, b);
      }
    }
    else
    {
      return a+b;
    }
}
int main(int argc,char **argv)
{
  cout<<func(4,3)<<endl;
}

这是我自己写的代码,但是有错误。

4!+3=27;

但是我的方程得出来132.

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 暖晴的天 2021-06-22 20:12
  已采纳

  修改如下: 

  #include <iostream>
  using namespace std;
  int func(int a, int b)
  {
  	if (a > 1)
  	{
  		return a * func(a - 1, 0) + b;
  	}
  	else
  		return 1;
  }
  int main(int argc, char** argv)
  {
  	cout << func(4, 3) << endl;
  }

  如果满意请采纳,谢谢 

   

  已采纳该答案
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
 • CSDN专家-Time 2021-06-22 20:09

  你写的不对。。

  入口和出口写错了。

  #include <iostream>
  using namespace std;
  int dec(int a) {
    if (a > 1) {
      return a * dec(a - 1);
    }
    else
    {
      // 最后return 1;
      return 1;
    }
  }
  
  int func(int a, int b)
  {
    return dec(a) + b;
  }
  int main(int argc, char** argv)
  {
    cout << func(4, 3) << endl;
  }
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题