think&FMF
2021-06-25 00:07
采纳率: 100%
浏览 29

c#窗体和数据库的相关问题

c#的一个注册登录界面,根据图中代码希望添加注册的账号不能重复的功能。

img

img

img

 • 好问题 提建议
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • CSDN专家-showbo 2021-06-25 08:46
  已采纳

  这2句代码改为下面的 img

  SqlCommand cmd = <span class="hljs-keyword">new</span> <span class="hljs-constructor">SqlCommand(<span class="hljs-string">"select count(1) from login where username='"</span>+<span class="hljs-params">tbUserName</span>.Text+<span class="hljs-string">"'"</span>, <span class="hljs-params">conn</span>)</span>;
  <span class="hljs-keyword">if</span> ((<span class="hljs-built_in">int</span>)cmd.<span class="hljs-constructor">ExecuteScalar()</span> > <span class="hljs-number">0</span>)<span class="hljs-comment">//唯一性判断</span>
  {
    MessageBox.<span class="hljs-constructor">Show(<span class="hljs-string">"用户名“"</span> + <span class="hljs-params">tbUserName</span>.Text + <span class="hljs-string">"”已经存在,请确认!"</span>)</span>;
    return;
  }
  cmd.CommandText = sql;<span class="hljs-comment">///通过唯一验证更换sql语句</span>
  <span class="hljs-built_in">int</span> returnvalue = cmd.<span class="hljs-constructor">ExecuteNonQuery()</span>;
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题