m0_59611576
2021-06-25 16:48
采纳率: 50%
浏览 33

C语言冒泡法排序大小

4286

3185

2895

3550

2745按大小排序

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 蛋糕店筹备中 2021-06-25 16:56
  最佳回答
  #include <stdio.h>
   
  #define ARR_LEN 255 /*数组长度上限*/
  #define elemType int /*元素类型*/
   
  /* 冒泡排序 */
  /* 1. 从当前元素起,向后依次比较每一对相邻元素,若逆序则交换 */
  /* 2. 对所有元素均重复以上步骤,直至最后一个元素 */
  /* elemType arr[]: 排序目标数组; int len: 元素个数 */
  void bubbleSort (elemType arr[], int len) {
    elemType temp;
    int i, j;
    for (i=0; i<len-1; i++) /* 外循环为排序趟数,len个数进行len-1趟 */
      for (j=0; j<len-1-i; j++) { /* 内循环为每趟比较的次数,第i趟比较len-i次 */
        if (arr[j] > arr[j+1]) { /* 相邻元素比较,若逆序则交换(升序为左大于右,降序反之) */
          temp = arr[j];
          arr[j] = arr[j+1];
          arr[j+1] = temp;
        }
      }
  }
   
  int main (void) {
    elemType arr[ARR_LEN] = {4286,3185,2895,3550,2745};
    int len = 5;
    int i;
     
    bubbleSort (arr, len);
    for (i=0; i<len; i++)
      printf ("%d\t", arr[i]);
    putchar ('\n');
     
    return 0;
  }
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题