2 wubufu1234567 wubufu1234567 于 2014.06.16 07:51 提问

两个首字母大小写不同的类会不会冲突?

两个首字母大小写不同的类会不会冲突?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

3个回答

zpcdcsdn
zpcdcsdn   2014.06.16 08:48

不会,首字母不同,意味着两个类的名字不同,当然不会引起冲突。

webMaster2014
webMaster2014   2014.06.16 10:03

类的首字母都是大写。。。。你整个小写的干吗

lym753024200
lym753024200   2014.06.16 10:32

编译下问题就澄清了,这种事自己测试最好!

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!