js 实现两个数组(一个数组包含于另一个数组中)元素组成第三个数组

比如a= [1,2,3,4,5,6]
b = [1,3]
那么c应该为[1,0,1,0,0,0]或者a为这个也可以,这个该如何实现呢

2个回答

function getC(a,b){
Array.prototype.contains = function(item){
return RegExp(item).test(this);
};
r=new Array();
len= a.length;
for(var i=0;i<len;i++){
if(b.contains(a[i])){
r[i]=1;
}else{
r[i]=0;
}
}

return r;
}

var a = [1,2,3,4,5];
var b = [1,3];
var c = getC(a,b);

yedanrushui
yedanrushui function getC(a,b){ Array.prototype.contains = function(item){ return RegExp(item).test(this); }; r=new Array(); len= a.length; for(var i=0;i<len;i++){ for(var j=0;j<a[i].length;j++){ if(b.contains(a[i][0])){ r[i]=[1,a[i][1],a[i][2]]; }else{ r[i]=[0,a[i][1],a[i][2]]; } } } return r; } var a = [[1,"11","aa"],[2,"12","bb"],[3,"13","cc"],[4,"14","dd"]]; var b = [1,3]; var c = getC(a,b); for(var i=0;i<c.length;i++){ for(var j=0;j<c[i].length;j++){ alert(c[i][j]); } }
接近 7 年之前 回复
yedanrushui
yedanrushui 这样好像取巧了,a数据元素和i正好相同,如果a=[1,3,5,6,7],这样就不行了
接近 7 年之前 回复
lorewolf311
tianchao_ function getC(a,b){ Array.prototype.contains = function(item){ return RegExp(item).test(this); }; r=new Array(); len= a.length; for(var i=0;i<len;i++){ if(b.contains(a[i])){ r[i]=[1,i]; }else{ r[i]=[0,i]; } } return r; } var a = [1,2,3,4,5]; var b = [1,3]; var c = getC(a,b); console.log(c);
接近 7 年之前 回复
yedanrushui
yedanrushui 你好,我想问下,如果a= [1,2,3,4,5] , b = [1,3] ,要c=[[1,1],[0,2],[1,3],[0,4],[0,5]] 形成一个二维数组结果有什么方法吗,谢谢
接近 7 年之前 回复

x= [1,2,3,4,5,6] , y = [1,3]
Array.prototype.mark = function(t)
{
var a = this, o = [];
for(var i in a)
{
o[i] = 0;
for(var j in t)
{
if (t[j] === a[i])
{
o[i]=1;
}
}
}
return o;
};
x.mark(y);

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问
相关内容推荐