PMAC中的努力小白
2021-07-02 15:52
采纳率: 81.8%
浏览 19

在编写拉格朗日时出现“Too many output arguments.”错误

感觉没错误,可是就是总出现这个输出过多的错误,求大神给解释

function f =L(x,y,x0)
syms t ;
if(length(x)==length(y))
  n=length(x);
else
  disp('x与y的维数不相等!');
  return;
end
f=0.0;
for(i=1:n)
  l=y(i);
  for(j=1:i-1)
    l=l*(t-x(j))/(x(i)-x(j));
  end;
  for(j=i+1:n)
    l=l*(t-x(j))/(x(i-x(j)));
  end;
  f=f+1;
  simplify(f);
end
f0 =subs(f,t,x0);
  
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题